Groene kracht vooruit

Wij slaan de handen ineen en bundelen onze groene kracht omdat wij geven om de wereld waarin we telen, wonen en werken. We kennen de uitdagingen waar Nederland voor staat en werken als glastuinders hard aan innovatieve en duurzame oplossingen: van het gas af en overschakelen op zonne-energie, windenergie, groene stroom of aardwarmte. Maar ook: duurzaam en efficiënt telen op een kleine oppervlakte en verantwoord omgaan met grondstoffen.
Samen fiksen we het!

Samen fiksen we het

Wij zijn de telers die nieuwe wegen inslaan, die vergroening omarmen en verantwoordelijkheid nemen. Wij geven om een groene, duurzame toekomst voor Nederland.

Wij anticiperen op veranderende omstandigheden en zetten stappen om steeds duurzamer en efficiënter te telen. Hoewel we al grote grote stappen hebben gezet, zijn we er nog niet. Maar wij weten: zo lang je meeverandert, blijft er een plek voor je in Nederland om gezonde producten te telen. Samen fiksen we het!

Ben Groenewegen

Greenbrothers

'Efficiënt omgaan met water is belangrijk. Wij hebben daarom een ondergrondse hemelwateropslag waardoor we jaarrond meer water op kunnen vangen dan we gebruiken. Zo onttrekken we geen grondwater aan de bodem, maar brengen we juist extra in.'

Kayleigh Ammerlaan

Ammerlaan TGI

'Als een van de eerste in Nederland stapten wij over op aardwarmte. Hierdoor zijn wij nu volledig CO2-neutraal. En door warmte te leveren aan de huizen, scholen en telers om ons heen jagen we de energietransitie ook nog eens extra aan.'

Gijsbert Verboom

Gerbera United

’Wij willen zoveel mogelijk biologisch telen. Tussen onze planten hangen daarom zogeheten bankerplanten. In deze planten leven de biologische bestrijders die de schadelijke insecten in de gerbera’s aanvallen.'

Martijn van Oers

Van Oers Fruit

'Dankzij de beschermde omgeving van de kas kunnen wij het hele jaar door zorgen voor betaalbare aardbeien voor miljoenen mensen. Zo dragen wij bij aan een gezonder en gelukkiger Nederland.'

Henk Koenen

Vreugdenhil Young Plants

'Wij blijven innoveren om steeds duurzamer en efficiënter te kunnen telen. Zo hebben we de afgelopen jaren ons gas- en elektraverbruik teruggedrongen door de kas in te richten met actieve ontvochtiging en LED-belichting. Én te verwarmen met aardwarmte.'

Een aantal vragen met antwoorden
Waarom deze campagne?

Deze campagne is een initiatief van Glastuinbouw Nederland, Greenports Nederland, Royal FloraHolland, GroentenFruit Huis, Plantum, Bloemenbureau Holland, Federatie Vruchtgroente Organisaties en Versnellers Sierteelt. Zij hebben de handen ineengeslagen en hun groene kracht gebundeld om de innovatiekracht en de toegevoegde waarde van de glastuinbouw te laten zien. De organisaties zoeken naar samenwerking om de oplossingen die de glastuinbouw heeft te bieden, met anderen te kunnen delen.

De campagne vertelt het verhaal van de glastuinbouwondernemers, die dagelijks in de Nederlandse kassen aan het werk zijn. De campagne laat zien dat glastuinbouwondernemers onmisbaar zijn voor Nederland en dat zij geven om de wereld waarin ze telen, wonen en werken.

Wat is de toegevoegde waarde van de glastuinbouw voor Nederland?

De glastuinbouw is een bron van innovatie en technologie. Nederlandse kassen zijn een voorbeeld voor de hele wereld! Dat is het resultaat van lange ervaring en de unieke samenwerking en kennisuitwisseling binnen de tuinbouwketen tussen veredeling, productie, kennisinstellingen, toeleveranciers en logistiek.

Nederlandse kassen zijn voorzien van de nieuwste en duurzaamste technieken. Door de beschermde omgeving van een kas wordt het optimale klimaat voor gewassen gecreëerd, ongeacht weersomstandigheden of buitenomgeving. Daardoor kunnen telers op een relatief klein oppervlak hoge opbrengsten behalen met een minimum aan meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en water. De glastuinbouw produceert per vierkante meter bijvoorbeeld vijf keer meer dan de conventionele landbouw, maar met een veel lagere impact op het milieu.

De Nederlandse glastuinbouw teelt het hele jaar door duurzame en gezonde groenten en fruit voor miljoenen mensen. We telen bloemen en planten die mensen gelukkig maken. In de woon-, werk- en leefomgeving zorgt ons groen voor verkoeling tijdens warme dagen. De tuinbouwketen in zijn geheel investeert jaarlijks bijna een miljard euro in Research & Development en staat daarmee in de top van R&D-investeringen in Nederland. Onze innovaties op het gebied van veredeling en technologie worden niet alleen in Nederland, maar ook elders in de wereld toegepast. Door volop in te zetten op innovatie voor de toekomst werken we samen aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen. Denk daarbij aan gezond en duurzaam voedsel, de energietransitie, slim en zuinig watergebruik, klimaatadaptatie, kennisontwikkeling en een groene leefomgeving. Onze sector is daarom van grote betekenis voor zowel Nederland als ver daarbuiten.

Hoe gaat de sector om met grote uitdagingen, zoals het beperken van het energieverbruik?

We weten het allemaal: de komende jaren moet ons fossiele energieverbruik omlaag. Als glastuinbouw moeten we dus van het aardgas af en overschakelen op bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie, groene stroom of aardwarmte.

De sector is hard op weg om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dat gebeurt door een combinatie van energiebesparing en de inzet van hernieuwbare energie. Denk bijvoorbeeld aan: het beter isoleren van kassen, het gebruik van LED-belichting, duurzame warmte zoals aardwarmte, groene stroom of op termijn waterstof.

Glastuinbouwbedrijven profiteren nu nog van een verlaagd tarief energiebelasting. Dat voordeel gaat in de komende tien jaar stapsgewijs verdwijnen. Gas wordt daardoor duurder, wat telers extra zal prikkelen sneller over te stappen op duurzame energie. Overigens is de glastuinbouw al jarenlang bezig minder gas te gebruiken en meer duurzame energie. Er zijn mooie voorbeelden van glastuinbouwbedrijven die aardwarmte opwekken en delen met nabijgelegen bedrijven, woningen en scholen.

Waarom is Nederland het ideale land voor glastuinbouw?

Nederland is een ideale plek voor glastuinbouw. Elders op de wereld hebben telers door klimaatverandering vaak last van weersextremen. Het is er te warm, te koud, te droog of te nat voor tuinbouw. Vaak ontbreekt het ook aan een goede infrastructuur. Nederland is uniek gelegen in een delta met een gematigd zeeklimaat, goede infrastructuur en unieke logistieke mogelijkheden.

Waarom werken er veel arbeidsmigranten in de glastuinbouw?

De glastuinbouw is een grote sector. Op de bedrijven is veel productiewerk, werk dat vaak sterk seizoensgebonden is. Door het jaar heen biedt de sector werk aan circa 67.000 mensen, in piekperioden oplopend tot ruim 100.000. Die mensen zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt onvoldoende beschikbaarDat komt bijvoorbeeld doordat de bevolking vergrijst waardoor er minder arbeidsaanbod is. Daarom probeert de sector ook mensen die nu niet of nauwelijks werken, te interesseren voor een baan en carrière in de kassen.

Desondanks zijn er ook arbeidsmigranten in Nederlandse kassen nodig. Evenals Nederlandse werknemers worden zij op teeltbedrijven verder geschoold en opgeleid tot hogere functies. Bijvoorbeeld tot functies in het middenkader of tot specialisten op het gebied van techniek, teelt, logistiek of marketing. Al onze medewerkers, dus ook uitzendkrachten, worden uitbetaald volgens de cao Glastuinbouw. Dat is een belangrijke basis voor eerlijk werk en een goede beloning. Onze cao geldt ook voor uitzendkrachten die door uitzendbureaus worden uitbetaald.

Daarnaast onderschrijven we in grote lijnen de adviezen uit het rapport-Roemer en bieden glastuinbouwbedrijven hun internationale werknemers passende gecertificeerde huisvesting aan voor een eerlijke prijs. Waar mogelijk vindt deze huisvesting plaats op grond met de bestemming glastuinbouw zodat we de druk op de reguliere woningmarkt verlichten. Het kan gaan om huisvesting op het eigen bedrijf of om collectieve huisvesting.

Om in de toekomst een lagere arbeidsbehoefte te hebben, zet de sector al geruime tijd volop in op automatisering en robotisering. Hierbij kan gedacht worden aan het automatiseren van kwaliteitscontrole, interne logistiek of sorteren en verpakken van producten. Er is een toenemend aantal pilots en testlocaties voor nieuwe technologie. Steeds meer monotone werkzaamheden worden de komende jaren overgenomen door deze nieuwe technologie, waardoor de behoefte aan internationale werknemers zal dalen en er nieuwe banen zullen komen voor hoogwaardig gekwalificeerd personeel. De ontwikkeling van oogstrobots kan nog een flinke boost geven. Echter kost deze ontwikkeling tijd en geld.

Facts & Figures

  • Slechts 0,2% van het Nederlandse grondoppervlak wordt gebruikt voor glastuinbouw.

  • In 2040 wil de glastuinbouw klimaatneutraal zijn. Wij zijn de eerste sector in Nederland die het aandurft om dat te zeggen.

  • Vrijwel alle huidige aardwarmteprojecten in Nederland zijn initiatieven vanuit de glastuinbouw. Door de inzet van aardwarmte bespaart de sector jaarlijks 200 miljoen m³ aardgas.

  • De Nederlandse glastuinbouw exporteert jaarlijks voor € 10,8 miljard aan producten.

  • Er zijn ruim 3.300 professionele glastuinbouwbedrijven in Nederland.

Over ons

Groene Kracht Vooruit is een initiatief van Glastuinbouw Nederland, Greenports Nederland, Royal FloraHolland, GroentenFruit Huis, Plantum, Bloemenbureau Holland, Federatie Vruchtgroente Organisaties en Versnellers Sierteelt.

Wij hebben de handen ineengeslagen en onze groene kracht gebundeld om de innovatieve kracht en toegevoegde waarde van de glastuinbouw te laten zien. We zoeken naar samenwerking om de oplossingen die wij als sector hebben te bieden, met anderen te kunnen delen. Wij zetten samen stappen naar een duurzamere wereld omdat wij geven om de wereld waarin wij telen, wonen en werken. Samen fiksen we het!